Bartın Belediye Başkanlığı

TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI İLE

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARASINDA BAĞITLANAN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

01. 03. 2023 - 29.02.2024

GENEL HÜKÜMLER

SÖZLEŞMENİN AMACI

          Bu toplu iş sözleşmesinin amacı, işyerinde düzenli ve verimli bir çalışmayı sağlamak, üretimi arttırmak, işveren ve işçilerin hak ve yararlarını dengelemek, karşılıklı, iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak taraflar arasında doğabilecek farklı anlayışları uzlaştırıcı yollarla çözmeye çalışmaktadır.

TARAFLAR

MADDE 1- (1) Bu toplu iş sözleşmesi Bartın Belediye Başkanlığı ile Türkiye Denizciler Sendikası arasında akdedilmiştir.

TANIMLAR

MADDE 2- (1) İşbu toplu iş sözleşmesinde işveren veya BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI diye geçen terimler BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’nı, Sendika ve TDS diye geçen terimler TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI’nı İşveren vekili, 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 2. Maddesinin (1) fıkrasının (e)  bendi ve 2.maddesinin (2) fıkrasına istinaden işveren vekili olan şahısları,

(2) Üye BARTIN BELEDİYESİ LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’nde çalışan ve sendika üyesi olan tüm işçileri,

(3) İşyeri: Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk işkoluna giren ve Bartın Belediyesi Liman İşletme Şefliğine bağlı işyerlerini, ifade eder.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

MADDE 3- (1) Bu toplu iş sözleşmesi 01.03.2023 tarihinde yürürlüğe girer, 29.02.2024 tarihinde sona erer.

         BİLDİRİM ESASLARI

MADDE 4- (1) Bu sözleşme ve eklerinde söz konusu edilen ve özel olarak tebliğ şekli belirtilmeyen hususlarda ihbar ve bildirimlerin ilgili personele işyeri veya gemilerde imza karşılığı yapılması zorunludur. Personelin kendisine yapılacak bildirimi imzalamaması halinde durum yetkili (kaptan) tarafından tespit edilir ve yazılı olarak sendikaya bildirilir. Bu durumda bildirim yapılmış sayılır.

(2) Personele işyeri ve gemi dışında her çeşit bildirimler iş sözleşmesinde gösterilen ikametgah adresine iadeli taahhütlü mektupla yapılmış sayılır. Personelin bu adreste yapılacak bildirimi tebellüğ edip etmemesi durumu değiştirmez.

SÖZLEŞMENİN FESHİNİ VEYA İNFİSAHINI GEREKTİRMEYEN ESASLAR

MADDE 5- (1) Sendikanın feshi ve infisahı yahut da faaliyetten men edilmiş olması veya sözleşmenin uygulandığı bu işyerinde işverenin değişmesi bu sözleşmenin sona ermesini gerektirmez.

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE YARARLANMA

MADDE 6- (1) İşyeri Bakımından: İşbu toplu iş sözleşmesi BARTIN BELEDİYESİ LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’ne bağlı işyerlerinde uygulanır.

(2) Kişi Bakımından: Bu toplu iş sözleşmesi imzası tarihinde sendikaya üye olanlara yürürlük tarihinden itibaren uygulanır. Üye olmayanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları hakkında yasa hükümleri uygulanır.

(3) İmza tarihinden sonra üye olanlara üyeliklerinin işverene sendikaca bildirildiği tarihten itibaren uygulanır.

TARAFSIZLIK İLKESİ

MADDE 7- (1)  İşveren kendisine yüklenen ödevleri en iyi şekilde en iyi niyet kuralları içinde gerçekleştirmeyi, personeli sendikadan çıkmaya, girmeye başka sendikalara gitmeye zorlayıcı etki ve baskılar yapmamaya, sendikanın yönetimine doğrudan veya dolayısıyla karışmamayı, sendikayı zedeleyici ve yıpratıcı hareket ve davranışlarda bulunmamaya önem gösterir.

UYGULANACAK MER’İ MEVZUAT

MADDE 8- (1) Taraflar halen yürürlükte bulunan ve sözleşme süresi içinde yürürlüğe girecek olan ve bu sözleşme kapsamına giren sendika üyelerini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren yasa, tüzük, yönetmelik hükümlerine uyacaklardır.

KANUNİ MEVZUATA, ÖRF VE ADETE, İŞVERENCE İŞYERİNDE

HALEN UYGULANMAKTA OLAN  TALİMATLARA UYMA ZORUNLUĞU

MADDE 9- (1) Bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularla ilgili kanunlar, kararnameler, yönetmelikler ile işyeri idari ve teknik şartnamelerine uygun hareket edilir.

TARAFLARIN MÜZAKERESİ

MADDE 10- (1) İşveren, sendikanın toplantıları dışındaki başvuru ve görüşme konularını olanakları içinde olumlu veya olumsuz karara bağlayarak en geç 15 iş günü içinde yazılı olarak sendikaya bildirir.

SENDİKACILIK GÜVENCESİ VE İZİNLER

MADDE 11- (1) Sendikanın yönetici ve temsilcileri yapılan işe engel olmayacak şekilde her zaman işçilerle görüşebilirler.

(2) Sendika şube başkanı, yönetici ve temsilcilerine bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sendikal görevlerini ifa için tam yıl içinde (10) gün ücretli izin verilir. Bu izinler sendikanın talebi doğrultusunda isim bildirilerek alınır.

(3) Genel Merkez Genel Kuruluna katılmak üzere görevlendirilen ve sendikaca isimleri bildirilen delegelere (3) gün, Şube Genel Kurulu için (1) gün ücretli izin verilir. Bu izinler yıllık ücretli izinlere mahsup edilemez.

SEVK VE YÖNETİM HAKLARI

MADDE 12- (1) İşyerinde çalışan gemi adamlarının sevk ve yönetimi mevzuat hükümlerine uygun olarak işverene aittir.

(2) Ancak, personelin işe alınmasında;

a) Evvelce aynı işyerinde çalışıp makul özürlerle kendiliğinden işten ayrılan veya makul mazeretlerle tensikata tabi tutulanların,

b) Hastalık sebebiyle ayrılmış olup da iyileşmesini müteakip iki ay içinde başvuranların,

c) İşyerinde her hangi bir iş kazası sonucu ölen, malul kalan, ailece yoksul işçinin işe girmeye müsait çocuklarından birinin işe alınması esastır.

İŞE ALMA

MADDE 13- (1) Gemi adamlarını işe alma, çalışacak personelin miktar ve niteliklerinin belirlenmesi yürürlükteki Deniz İş Yasası hükümleri ve mer’i mevzuat içerisinde işverene aittir.

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

MADDE 14- (1) İşverenler ve gemiadamları mer’i mevzuat içinde hareket etmek koşuluyla iş sözleşmelerini her zaman sona erdirmek hak ve yetkisine sahiptirler.

SENDİKA TEMSİLCİLERİ

MADDE 15- (1) Bu sözleşmenin kapsamına giren personel arasında bulunmak koşuluyla 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 27. maddesi hükümlerine uygun olarak sendika, temsilcilerini yetkili organlarından alacağı bir kararla atayarak bu işyeri temsilcilerinin kimlik ve unvanlarını sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en çok 30 iş günü içinde işverene yazılı olarak bildirecektir. İşyeri temsilcilerinin sayısı konusunda yasa hükümleri uygulanır. Temsilcinin değiştirilmesinde de atanmasındaki esasa göre işlem yapılacaktır.

TEMSİLCİLERİN HAKLARI

MADDE 16- (1) Temsilcinin hakları genel olarak aşağıda sıra ile özetlenmiştir.

a) Temsilci işyeri ve gemilerde yürürlükteki mevzuattan ve sözleşmenin bütün hükümlerinin birlikte işleyişini denetlemek, sendikalı personelden gelecek şikayetleri ilk kademe gemi kaptanlarına usulünce iletmek ve o şikayetleri çözümlemeye çalışmak, çözümleyemediklerini sendika usulünce ulaştırmak hakkına sahiptir.

b) Temsilci yazılı dilekçe vererek atandığı görevden ayrılabilir.

c) Temsilci, işyeri ve gemilerde yapacağı sendikal görevlerden hiçbir zaman ve hiçbir şekilde işveren veya işveren vekilleri tarafından doğrudan ve dolayısıyla baskı altında tutulamaz. İşveren veya işveren vekilleri temsilcinin görevini yapabilmesi için iyi niyetle gereken kolaylığı ve yardımı sağlamakla yükümlüdürler. Ancak temsilcinin işyerindeki faaliyetleri işi aksatacak ve iş düzenini bozacak nitelikte olamaz.

d) Temsilciler karada iş saatleri içinde, gemilerde vardiya ve nöbeti dışında asıl görevlerini aksatmamak, işyeri iş güvenliğine uymak ve iş disiplinini bozmamak koşuluyla görevini yapar.

e) Temsilci gerek işverene ve vekiline, gerekse işveren temsilcilerine ve çalışan personele karşı saygı kuralları dışında hareket edemez. Görevlerini savsaklayamaz, ilgili makamlara gerçeğe aykırı şikayetlerde bulunamaz. İşyerinde ve gemilerde yürürlükteki kanun ve mevzuata aykırı propaganda yapamaz.

TEMSİLCİLERİN GÖREVLERİ

MADDE 17- (1) Temsilcinin görevleri aşağıda genel olarak sıra ile özetlenmiştir.

a) Temsilci bulundukları işyeri ve gemide halen yürürlükteki ilgili kanun, kararname, tüzük, yönetmelik çerçevesinde bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak gerek personel ve gerekse işveren ve işveren vekili tarafından kendisine iletilen şikayet ve uyuşmazlıkların personel ve işveren ile işveren vekillerine iletip görüşerek çözümlemeye çalışır.

b) Personelin işveren veya işveren vekiline yapacakları öneri başvurularını görüşerek bu önerileri uyuşmazlığa neden olmadan önlemek ve var olan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde her türlü çabayı sarf etmek.

c) Personelin yasa ve sözleşme hükümlerine göre işveren veya vekiline tanınmış olan haklara uymalarını sağlamakta yardımcı olmak, personeli her çeşit bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla yetiştirilmelerinde işveren ve sendika tarafından yapılacak eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak.

ŞİKAYET VE UYUŞMAZLIK KONULARI

MADDE 18- (1) Bu sözleşmenin yürürlükte bulunduğu süre içinde taraflar arasında doğabilecek şikayet, anlaşmazlık ve uyuşmazlık konuları: Yürürlükteki kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ile işverenin emir ve talimatları ve bu sözleşme eklerinin uygulanmasında ve yorumlanmasında ortaya çıkacak konudan oluşur.

UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZME KOMİTESİ

MADDE 19- (1) İşveren ile sendika arasında bir uyuşmazlıkları çözme komitesi kurulur.

a) Sendikadan iki temsilci ile işveren kademesinden iki temsilciden kurulacak olan bu komitenin başkanı işverenin yetkili temsilcisi, raportörü ise sendikanın şube yönetim kurulu üyelerinden birisi olur.

b) Uyuşmazlıkları çözme komitesi taraflardan birinin çağrısı üzerine çağrı tarihinden başlayarak 6 iş günü içinde toplanır. Bu komite temsilcilerinin birer oy hakları vardır. Kararlar çoğunlukla alınır. Komitede bir karara varılmadığı takdirde uyuşmazlık bir tutanakla saptanır.

SENDİKA AİDATLARI

MADDE 20- (1) İşveren, yasalar gereğince kesmek zorunda olduğu aidatları sendika ana tüzüğü hükümlerine göre her ay keserek işçi ücretlerinin ödendiği günü izleyen 15 gün içinde sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.

HİZMET AKTİ

MADDE 21-(1) Daha önce taraflar arasında yapılan ve iş dosyalarına giren hizmet akitlerinde bu sözleşmeye aykırı olmayan hükümler geçerlidir.

HİZMET AKTİNİN SONA ERMESİNDE BİLDİRİM

MADDE 22- (1) İlgili iş yasası hükümleri aynen uygulanır.

DENEME SÜRESİ

MADDE 23- (1) İşe alınan gemi adamının deneme süresi 1 aydır. Bu süre içinde taraflar iş sözleşmesini, önelsiz ve tazminatsız olarak sona erdirebilirler.

KIDEM TAZMİNATI

MADDE 24- (1) Taraf sendika üyesi işçilerin hizmet akitlerinin feshi hallerinde işçiye her hizmet yılı için (45) günlükleri tutarında kıdem tazminatı ödenir. 01.01.1998 tarihinden itibaren  işe girenler Kıdem Tazminatı hesaplamasında her yıl için (35) gün üzerinden hesaplanacaktır. Ölüm halinde tazminat kanuni varislerine ödenir.

(2) İş kazası nedeniyle ölen işçinin Kıdem Tazminatında gün sayısı (70) gündür.

HAFTA TATİLİ

MADDE 25- (1) Gemi adamlarına 854 sayılı deniz iş kanununun 41. maddesi hükümlerine göre bir iş karşılığı olmaksızın ve ücret ödeme şekline bakılmaksızın bir gündelik tutarında hafta tatili ödenir.

GENEL TATİL ÜCRETİ

MADDE 26 (1) Gemi adamlarına Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde ücret ödeme şekline bakılmaksızın ve bir iş karşılığı olmaksızın bir günlük ücreti tutarında ulusal bayram ve genel tatil ücreti ödenir.

BİR GÜNLÜK ÜCRETİN HESAPLANMASI ŞEKLİ

MADDE 27- (1) 854 sayılı yasaya tabi personelin hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin hesaplanmasında aylık ücretin 1/ 26’sı günlük ücret ve fazla mesainin hesaplanmasında aylık ücretin 1/ 208’i bir saatlik ücret olarak hesaplanır.

(2) 4857 sayılı yasaya tabi personelin hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin hesaplanmasında aylık ücretin 1/26’sı günlük ücret ve fazla mesainin hesaplanmasında aylık ücretin 1/195’i bir saatlik ücret olarak hesaplanır.

HASTALIK ÜCRETLERİ

MADDE 28- (1) Kaza veya hastalık dolayısıyla işçinin geçici iş görmezliği halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenek verilmeyen ilk iki istirahat günü için işveren işçiye normal ücretini tam olarak öder.

(2) İş kazası dolayısıyla işçinin geçici iş göremezliği halinde, Sosyal Güvenlik Kurumunca verilecek istirahat günleri için kurumca ödenen iş göremezlik ödeneği ile işçinin normal ücreti arasındaki fark ve kurumca hiçbir ödeme yapılmaması halinde normal ücreti tam olarak işveren tarafından ödenir. Sigortadan yapılacak hastalık ücretleri tahsilatı işverenin mutemet olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tahsil yapabilmesi halinde Belediye tarafından yapılacaktır. İşbu ödeme kurumca yapılan tedavi süresince devam eder.

(3) İşçinin işyerinin bulunduğu mahalden başka bir mahale sevki suretiyle viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisinin lüzum görüldüğü hallerde işçinin bu tedavide geçirdiği süreler için ücretinden kesinti yapılmaz bu zamanlar için işçi ücretli izinli sayılır.

(4) Sosyal Güvenlik Kurumu’nca verilecek ambulans temin edilmediği takdirde belediye işçiye şehir dışı da dahil olmak üzere ücretsiz ambulans (işverence) tahsis edilir.

(5) İşçinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tedavi edilirken ya da başka bir yere tedavi amacıyla gönderilmesi halinde gittiği hastanede refakatçi olarak kaldığı süreyi  belgelemek şartıyla işçi bu süreler için ücretli izinli sayılır.

İŞ SÜRESİ

MADDE 29- (1)  Gemi adamlarının iş süresi günde 8, haftada 48 saattir. Günlük 8 saatin üstündeki çalışmalar fazla çalışmadır ve fazla mesai ücretine tabidir. Günlük çalışma süresinin ortalama bir yerinde 1 saatlik ara dinlenmesi verilir.

FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ

MADDE 30- (1) İş günlerinde yapılan fazla çalışma karşılığı ödenecek ücret normal ücretin %100  zamlısı olarak ödenir.

(2) Gemi bağlama ve gemi çözme hallerinde yaptırılan fazla mesai süresi en az 3 (üç) saat olarak hesaplanacaktır.

YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER VE İZİN HARÇLIĞI

MADDE 31- (1) 854 ve 4857 sayılı yasa hükümleri uygulanır. Her yılın ilk iki ayı içinde o yıla ait izin sırasını belirten izin sıra çizelgesi işverence tanzim edilerek bir nüshası sendikaya bildirilir.

(2) Ücretli izine çıkan personele net 1.430,00 TL izin harçlığı verilir.

ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER

MADDE 32-  (1) İşçilere aşağıda yazılı esaslar dahilinde sosyal durumlarına göre izin verilir.

A) Evlenen işçilere yazılı isteği üzerine nikah veya düğün törenlerinden birinde (7) işgünü.

B) Eşi doğum yapan işçiye (6) işgünü.

C) Ana, Baba, Eş Kardeş ile öz veya bakımları kendisine ait çocuklarının ölümünde (6) işgünü.

D) Yangın, Su baskını, Deprem gibi afetlerde maruz kalanlara (30) işgünü ücretli izin verilir.

E) İşyerinde çalışanlardan birinin ölümü halinde cenaze hazırlık veya törenine katılmak üzere gereği kadar işçiye ücretli izin verilir.

(2) Sosyal izin kullananlar izin dönüşlerinde mazeretlerini evlenme cüzdanı, doğum veya ölüm il muhaberi, afetlerde mahalle muhtarı il muhaberi, kazalarda doktor raporu gibi belgelerle ve en geç bir ay içinde kanıtlamak zorundadır. Aksi halde haklarında özürsüz işe gelmeme işlemi uygulanır.

(3) Halen uygulanmakta olan sosyal izinler işbu sözleşme ile sağlananlardan ileri hükümler taşıyorsa mevcut uygulamaya devam edilir.

SENDİKAL ÜCRETLİ EĞİTİM İZNİ, ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ

MADDE 33- (1) İşverence;

A) Temel eğitim, Sendikal eğitim ve Mesleki eğitimden oluşan temel eğitime ilişkin olarak sendikaca hazırlanan programların uygulanması yönünden sendikanın mahallinde düzenlediği Kurs, Konferans için eğitilmek istenen sayıdaki işçiye (5) işgünü izin verilir. Bu izinler işyerinde çalışan işçilerin her seferinde % 5’ini geçemez.

B) Genel Merkezde düzenlenecek programlar için bir kişiye (10) gün, Sendikanın eğitim programları için bir işçiye (10) günü geçmemek üzere sendikanın yazısı ile bildireceği süre kadar ücretli izin verilir.

(2) İşçiye başvurusu üzerine ve mazereti makul görülmek koşuluyla yılda (180) güne kadar ücretsiz mazeret izni verilir.

ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER

MADDE 34- (1) Çalışılmış sayılan günler konusunda 854 sayılı yasa hükümleri uygulanır.

(2) İşveren,6331 sayılı yasaya göre işçilerin iş sağlığı güvenliği, mesleki eğitimlerini geliştirmek, uyum ve becerilerini artırmak, sosyal ve kültürel alanlarda bilgilendirmek üzere uygun göreceği zamanlama ve planlama ile eğitim projeleri oluşturup uygulayabilir. Gerektiğinde eğitim programlarının tanıtılmasında ve katılımın sağlanmasında yardımcı olmayı üstlenir.

İşverence bu kurslara gönderilen işçilerin kursa katıldıkları süreler iş süresinden sayılır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK STATÜLERİ

MADDE 35- (1) İşveren, işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında tüzük, ağır ve tehlikeli işler tüzüğü; parlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan iş yerlerinde ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük hükümlerine aksaksız ve noksansız olarak uymayı kabul eder.

(2) Gemi adamları yürürlükte bulunan kanun nizamname, yönetmelik, diğer mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümleri ile belirlenen ve ehliyetleri ile ilgili yapması öngörülen işler dışında çalıştırılmaz.

GİYİM EŞYASI

MADDE 36- (1) Personele koruyucu giyim eşyası dışında, yılda bir defa olmak üzere net 1.750,00 TL giyim yardımı Temmuz ayı içinde ödenir.

İSKAN VE İAŞE ŞARTLARI

MADDE 37- (1) Gemi adamlarının iaşe bedeli Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararına göre belirlenen rakam üzerinden nakten ve net olarak ödenir.

(2) Personele Senelik izinde de yemek parası ödenir.

TEMİZLİK MALZEMESİ

MADDE 38- (1) Gemi adamlarına ayda 4 kalıp beyaz sabun veya bir litre sıvı sabun ile yılda bir boy ve bir yüz havlusu verilir.

VARDİYA USULÜ ÇALIŞTIRMA

MADDE 39- (1)İşveren gemi adamlarını bir, iki, üç vardiya halinde çalıştırabilir.

(2) Personelin; 08-16 vardiyası dışındaki vardiyalardaki çalışmaları normal çalışma ücretinin %35 zamlısı olarak ödenir.

ÜCRET ÖDEMELERİ

MADDE 40-  (1) Aylık ücretler ayın 20. günü ödenir.

YANLIŞ TAHAKKUKLAR

MADDE 41- (1)Yanlış bir hesap veya zuhul neticesi bir işçiye istihkakından fazla veya hak etmediği bir paranın ödenmesi halinde, işbu yanlış ödeme hata veya yanlışlığın farkına varılmasından itibaren işçinin imkanları da dikkate alınarak tahakkuk edecek istihkaklarından 6 müsavi taksitle geri alınır.

(2) Ücret, fazla mesai ve her türlü ödemelere ait tanzim edilen bordro ve hesap pusulalarının gemi adamları tarafından imza edilmiş olması veya ücretlerin banka hesabına yatırılması nedeni ile bankadan veya ATM ile alınmış olması umumi ibra niteliğinde olmayıp ancak bordro ve hesap pusulasında veya banka hesabında yazılı meblağın tamamen alınmış olduğunu gösterir. Bunları imza etmiş olmakla birlikte bu meblağ dışında her türlü ödemeler için fazlayı talep ve dava hakkı mahfuzdur. Ayrıca bordroda itirazi kayıt dermeyan etmeye lüzum yoktur.

Üzerinde ödeme miktarı bulunmayan umumi ibraname geçersizdir.

İLAN TAHTASI

MADDE 42 (1) İşyerinde işverenin münasip göreceği bir yerde sendika ilan tahtası bulundurulur. Sendikaca bu ilan tahtası dışında bir yere ilan asılmaz.

(2) Bu tahtaya işbu sözleşme hüküm ve ilkelerine ve ilgili mevzuata aykırı olmamak şartı ile sendika çalışmaları ve sendikacılıkla ilgili her türlü haber, bildiri ve ilan asılır.

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

MADDE 43- (1) Gemi adamlarının uymakla zorunlu oldukları konularda aksine hareket edenlere uyuşmazlıkları, çözme komitesi kararı ile verilecek disiplin cezaları aşağıda gösterilmiştir.

(2) İsnat olunan husus hakkında yazılı savunma alınmadan karar verilemez. Ancak 6 işgünü içinde savunmada bulunmayan sanıklar savunmadan feragat etmiş sayılır. Verilen cezalar ilgiliye derhal tebliğ edilir.

(3) Uyuşmazlıkları çözme komitesi disiplin kurulu olarak çalıştığı zaman oyların eşitliği halinde başkanın oyu çift sayılır.

(4) Cetveldeki (X) işareti uygulanacak cezaları göstermektedir. Aykırı hareketlerin tekerrürü halinde (X) işaretlerinin belirttiği cezalar soldan sağa doğru sıra ile uygulanacaktır          

YEVMİYE İŞTEN

İHTAR           KESME      ÇIKARMA

1- İş sırasında gerek kendisine gerekse arka-

daşlarına tehlikeli olabilecek ihmal ve dikkatsiz-

liklerden sakınmak konusunda alınmış her türlü

karar, yönerge ve talimatlara uymamak.   X     X     X

2- İşçilerin sağlığını koruma ve iş güven-

liği tüzüğü hükümleri gereğince kendisine ve-

rilecek korunma levazımatı ve giyim eşyasını ko-

rumamak ve özellikle işyerinde giymemek.   X     X   X

3- Vazifeye lakayt kalmak ve intizamsız-

lık göstermek.   X     X   X

4- Görev sırasında amirlerine ve birlikte

çalışanlara zorluk göstermek.   X     X     X

5- Meşru mazereti dışında vardiyaya gel-

memek.   X     X     X

6- Gemiye sarhoş gelmek.    X

7- Gemide kumar oynamak, oynatmak

ve müsamaha göstermek.     X

8- Ahlak ve adaba aykırı hareket etmek.    X     X     X

9- Hırsızlık yapmak.    X

       10-İşverene ait her türlü alet ve ede-

vatı hor kullanmak ve zarar görmesine sebebiyet     X

vermek.    

Zarar cüz’i ise sadece ihtar verilir.

         İŞTEN ÇIKARMA

MADDE 44- (1)  Suçlu Çıkarma;

a)Yasalarda suçlu çıkarmayı gerektiren veya işbu toplu iş sözleşmesinin disiplin hükümleri başlıklı maddesindeki disiplin cezaları cetvelinde belirtilen esaslara göre yapılan işten çıkarmalar uyuşmazlıkları çözme komitesi kararı ile yapılır.

b)Toplu veya münferit suçsuz işten çıkarmalarda yasa hükümleri uygulanmakla beraber işten çıkarma sebepleri sendikaya bildirilir.

EVLENME YARDIMI

MADDE 45- (1) İşçilere evlenmeleri halinde nikah belgesini ibraz etmesi koşuluyla 3.500,00 TL brüt evlenme yardımı yapılır. Evlenenler aynı işyerinde çalışıyor ise bu yardım birisine yapılır.

        DOĞUM YARDIMI

MADDE 46- (1) İşçinin eşinin doğum yapması veya işçi kadın ise kendisinin doğum yapması halinde belgesini ibraz koşuluyla,bebeğin ölü doğması halinde hem doğum hem de ölüm yardımının her ikisi de ilgili mevzuattaki kanunlar uygulanır.

ÖLÜM VE CENAZE YARDIMI

MADDE 47- (1) İşçinin, işverenin işini yaparken iş kazası sonucu ölmesi halinde 11.500,00 TL brüt tutarında,normal ölümü halinde 6.000,00 TL brüt tutarında ölüm ve cenaze yardımı yapılır.Kıdem tazminatı ile bu miktar kanuni varislerine hemen ödenir.

(2) Ana , baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde 4.000,00 TL brüt yardım yapılır.

AFETLERDE YARDIM

MADDE 48-  (1) Yangın, Sel, Deprem gibi afetlerde veya eşyasının tamamı yada her ikisinin birden tamamının zarara uğraması halinde 10.000,00 TL brüt tutarında yardım yapılır. Bu yardıma hak kazanan işçiler aynı aileden iseler bu yardım işçilerden birisine yapılır.

TAHSİL YARDIMLARI

MADDE 49- (1) Tahsilsiz erkek çocuğuna 18 yaşına kadar, kız çocuğuna evleninceye kadar yardım yapılır.

(2)Sakatlıkları doktor raporu ile kesinleşmiş olmak kaydıyla ve yaşına bakılmaksızın iş gücünün 2/3’ünü kaybetmiş kız ve erkek çocuklarına yardım yapılır.

(3)Okula devam eden her işçi çocuğu için her yıl yılda bir kez olmak kaydıyla okula devam ettiğini belgelemek suretiyle tahsil, giyim, ve kırtasiye yardımı ödenir. Buna göre;

a) Anaokulu, ilköğretime giden çocuklar için 800,00 TL net.

b) Lise ve dengi okullara gidenler için 950,00 TL net tahsil yardımı yapılır.

(4) Yüksek tahsil yardımı

a) Bartın haricindeki Üniversiteleri kazanmış her çocuk için aylık 1.250,00 TL net Öğrenim yardımı yapılır.

b) Bartın dahilindeki Üniversiteleri kazananlara bu yardımın yarısı yapılır.

c) Açık öğretime kayıt olanlar bu kapsam dışındadır.

d) Sınıfta kalan öğrencilere bir sonraki yıl için yardım yapılmaz. Ancak üst sınıfa geçtiği anda yardıma devam edilmek suretiyle fakültenin tedrisat yılı sayısı kadar yardıma devam edilir.

e) Bu yardım halen kapsam dahiline giren Üniversitelerin çeşitli sınıflarında okuyanlar içinde uygulanır.

  AİLE  ÇOCUK VE SOSYAL YARDIM

MADDE 50- (1) Devlet memurlarına kanunca öngörülen aile ve çocuk yardımı net olarak yapılır.

.

YAKACAK YARDIMI

MADDE 51- (1) Sendika üyesi işçilere Eylül ayında başlamak üzere (2) Ton Taş Kömürü verilir.

  (2) Para olarak ödenirse Amasra TTK Kömürünün bedeli KDV dahil olarak ödenir.

İKRAMİYE

MADDE 52- (1) İşçilere 6772 sayılı yasa uyarınca yılda iki ikramiye (26*2=52 günlük) ödenir. Ayrıca 01.03.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Mayıs ve Kasım aylarında 25 günlük birer ikramiye (25*2=50 günlük) ilave tediye ödenir.

ÜCRET CETVELİ MAKAM, MESULİYET TAZMİNATI,KIDEMLİLİK ZAMMI

MADDE 53-   Personelin 28.02.2023 tarihindeki mevcut ücretlerinin üzerine 01.03.2023 - 29.02.2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 156,40 TL/ gün zam yapılarak aşağıda belirlenen ücretler TL/Gün olarak  uygulanır.

ÜCRET CETVELİ GÜNLÜK

01.09.2022-28.02.2023

TL Gün/Kök Ücretler

01.03.2023-29.02.2024

TL Gün/Kök Ücretler

SINIRLI KAPTAN

336,32

494,32

335,37

492,92

BAŞMAKİNİST

343,79

501,,49

MAKİNA ZABİTİ

333,60

491,15

333,60

491,00

333,60

491,00

USTA GEMİCİLER

333,60

491,15

333,60

490,95

333,60

490,95

YAĞCI

333,60

491,15

333,60

491,00

Ancak Toplu İş Sözleşmesi süresi içersinde asgari ücrete yapılacak zam oranı olursa geçerlilik tarihinden itibaren mevcut günlük çıplak ücretlerine aynı oranda zam yansıtılacaktır.

(3) Makam ve mesuliyet tazminatı ile sosyal paket

  a) 01.03.2023-29.02.2024 tarihleri arasında; Romorkör/Palamar Bot Kaptanı ve  Romorkör Baş Makinisti  tazminatları 30 gün üzerinden günde 30,00 TL net olmak üzere ödenir.

       b)  Bu tazminatlar fiili çalışma günlerinde ödenir. Belediye Başkanı takdiri ile ödenir.

          c) Şoförlük yapan personele 20,00 TL net direksiyon primi verilir.

       d) Sendika üyesi işçilere aylık  net 200,00 TL sosyal paket yardımı yapılır  

  (4) Kıdemlilik zammı

  a) İşçilerin işyerinde geçirdikleri her kıdem yılı için günlük yevmiyelerinin üzerine  kıdemlilik zammı geriye doğru hesaplanarak ödenir. Yıllık kıdemlilik zammı her kıdem yılı için 5 kuruştur.

b) Kıdemlilik zammı uygulamasında aşağıdaki hesaplama şekli model olarak uygulanacaktır.

Örnek Hesaplama:

            İşçi 1 yıllık ise; 1*5  = 5  Kuruş

İşçi 5 yıllık ise; 5*5  = 25 Kuruş

İşçi 10 yıllık ise; 10*5 =50 Kuruş

İşçi 15 yıllık ise; 15*5 = 75 Kuruş

           

SENDİKA ÜYESİ OLMAYANLAR

MADDE 54-  (1) İşbu toplu iş sözleşmesi ile elde edilen tüm haklar, ücret ve ücrete ilişkin hususlar sendika üyesi olmayan kimselere uygulanmaz.

(2) Bu sözleşmede belirtilen ücretlere eşit veya bunun üstünde herhangi bir ücret hak ve menfaat sendikaya üye olması kanunen mümkün olduğu halde sendika üyesi olmayanlara tanınmaz.

          TEMSİLCİ ODASI

MADDE 55- (1) İşyerlerinde temsilcilerin görevlerini yapabilmelerini teminen imkanlar nispetinde oda tahsis edilecektir.

YAŞAM MAHALLİ

MADDE 56-  (1) Romorkör veya vasıtaların tamir ve bakımı için hizmet dışı kalması halinde personelin ikamet ve zaruri ihtiyaçları için imkanlar nispetinde yaşam mahalli temin edilecektir.

MADDE 57-TERSANEDE ÇALIŞMA

Tersanelerde onarım ve bakıma alınan gemilerde gemi adamlarına mutat işleri dışında  görev dışı işler yaptırılamaz.

SPOR VE EĞİTİM YARDIMI

         MADDE 58- a)Sendika üyesi işçilerden 6,00 TL spor yardımı kesintisi yapılır. b) Sendika üyesi işçilerden 4,00 TL eğitim yardımı kesintisi yapılır.

SAĞLIK YOKLAMASI VE STCW YENİLEME

MADDE 59- (1)  Çalışan personelin, çalıştığı sürece liman cüzdanı, STCW yenileme ve sağlık yoklaması faturalarını getirmeleri karşılığında ücretleri işletme tarafından kişiye ödenir.

İş bu toplu iş sözleşmesi 13 (kapak sayfası dahil) sayfa 59 asıl maddeden ibaret olup, taraflarca 28/03/2023 tarihinde imzalanmıştır.

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI     TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI        TEMSİLCİLERİ                                                              TEMSİLCİLERİ

Hüseyin Fahri FIRINCOĞLU                                                       İRFAN METE

Belediye Başkanı                                                                         Genel Başkan

Metin DOĞRUÖZ                                                                        Eyüp KASAP

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.                                Genel Sekreter

Tuncay MADEN                                                                           Hakan PAPAKER

Meclis Üyesi                                                                       Genel Mali Sekreter

                                                                                            Tuncay YENİAY

                                                                                            Şehir Hatları Şb.Başkanı

                                                                                                      KEREM KAN

                                                                          Şehir Hatları Şb.İdari Sekreteri

                                                    FERHAT SAĞLAM

                                          Baş Temsilci

                                                                                                     Seyfullah ALARÇİN

                                        TİS Uzmanı

                                                      Cansu ALTINKAYA

                                                                                                      TİS Uzmanı

T.T.K TÜRKİYE TAŞ KÖMÜR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GESTAŞ
İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.
ŞEHİR HATLARI
İZDENİZ
BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM SANAYİ TİC. A.Ş (BURULAŞ)
KIYI EMNİYET
MAD ATLANTİK
MARMARA DEPOCULUK HİZMETLER A.Ş.
SEHIRHATLARISUBE
AYGAZ
GEMTAÇ
MARİN RÖMORKÖR
DİTAŞ
T_DAMLA DİTAŞ
DFDS_KARA
DFDS_DENİZ